Geachte heer Aboutaleb,

Over ander­halve maand, half mei, gaat een nieuwe Rot­ter­damse site de lucht in: stadslog.nl. Naast aller­lei andere leuke mensen die daaraan zullen meew­erken, zal ik op dat dig­i­tale stukje Rot­ter­dam weke­lijks een brief aan u richten over de gang van zaken in uw stad Rot­ter­dam. Het leek me dus geen kwaad kun­nen om alvast even ken­nis te maken. U had natu­urlijk nogal een false start als burge­meester van Rot­ter­dam. Om te begin­nen moest u de schoe­nen vullen van über-burgemeester Ivo Opstel­ten. Met die heer­lijke diepe, bom­bastis­che stem en grote pos­tuur was hij een burge­meester zoals een kind zich een burge­meester voorstelt. Hij had nog net geen hoge hoed op, maar verder was hij af. Een aima­bele man, lastig om te doen vergeten. Zeker als je dan ook nog eens wethouder bent geweest in Amsterdam. Daarmee was u Ams­ter­dammer, en een Ams­ter­dammer die in Rot­ter­dam de baas komt uithangen, dat ligt gevoelig.

Hoewel u toch alweer sinds janu­rai 2009 burge­meester van Rot­ter­dam bent, heb ik niet echt het idee dat ik u ken. Ik zou eigen­lijk niet weten wat uw beleid type­ert. Het enige dat ik kan bedenken, is dat u na de rellen in Hoek van Hol­land aller­lei vei­lighei­ds­maa­trege­len heeft ingevo­erd, en daarmee de Dance Parade de nek heeft omge­draaid. Niet bepaald een actie die uw pop­u­lar­iteit heeft doen sti­j­gen, want de Dance Parade was nogal een mooi evenement.

Gek he, van die drie jaar dat u er nu zit, is dat eigen­lijk het enige dat in me op komt als ik aan u denk. Toch zult u ongetwi­jfeld een pret­tige man zijn, al is het maar omdat toen­ma­lig Leef­baar Rot­ter­dammer Ronald Sörensen fel stelling nam tegen uw komst. Dat pleit voor u, want zoals iedereen weet, is Sörensen een idioot. Nou was hij geloof ik vooral boos omdat u een Marokaan bent, met dubbele paspoorten en dubbele loy­aliteiten en meer van dat soort reto­riek, maar toch. De ervar­ing leert dat als Sörensen iets vindt, ik over het alge­meen het tegen­overgestelde vind, dus alleen daarom al kri­jgt u het voordeel van de twijfel.

Op dit moment bent u bezig Occupy Rot­ter­dam uit de achter­tuin van het stad­huis te vegen. U vindt dat het maar afgelopen moet zijn met de gele­gen­hei­d­scamp­ing op het Beur­splein en stelde ze een ulti­ma­tum. Zeer terecht. Demon­str­eren mag best, maar voor camperen gelden andere regels. Dat snap­pen zij natu­urlijk niet, dus nu moet woens­dag de rechter uit­spraak doen. Als dat, zoals valt te verwachten, in uw voordeel uit­pakt, heeft u naast het min­netje van de Dance Parade, ook een plusje achter uw naam staan. Dat zou lekker zijn.

Miss­chien is dat ook wel een beetje uw stijl; de boel in even­wicht houden. Een plusje hier, min­netje daar, geen ste­vige uit­spraken, vreemde uitspat­tin­gen of mega­lo­mane plan­nen. Dat is prima. Gewoon je werk doen en onder de radar bli­jven vliegen. Heel Rot­ter­dams eigenlijk!

U begri­jpt dat ik u de komende tijd in de gaten zal houden. Ik wil u leren ken­nen en mijn beeld van u aanscherpen. Leest u dan vanaf nu mijn blog? Dan weet u een beetje wat u kunt verwachten vanaf mei.

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Actualiteiten

0 reacties

Geef een antwoord