Beste Sint,

u bent weer in het land. Welkom! Uit­er­aard bent u altijd van alles op de hoogte, maar ik wilde u toch even waarschuwen. Ook dit jaar zijn er namelijk weer zuur­pruimen ges­ig­naleerd die vin­den dat u uw vertrouwde Zwarte Pieten zou moeten ontslaan om ze in te wis­se­len voor witte, groene, gele of blauwe Pieten. Zij proberen Ned­er­lands mooiste volks­feest te poli­tis­eren en u af te schilderen als slaven­drijvende kolonialist. Elk jaar rond uw aankomst in Ned­er­land duiken de poli­tiek­cor­recte azi­jn­plassers weer op. Ze vin­den het niet van deze tijd dat u zich als blanke, ver­mo­gende, oude man omringt door zwarte helpers. Deze mensen zullen wel een ongelukkige jeugd gehad hebben, want ze hebben duidelijk niet zo goed begrepen dat Zwarte Piet zijn zwarte kleur dankt aan het roet in de schoorste­nen waar hij doorheen moet om alle kinderen hun cadeaut­jes te bren­gen. Daarom zin­gen we ook ‘zo zwart als roet’. Heeft verder niet zoveel te maken met afkomst.

Ook als Zwarte Piet wél zwart van geboorte zou zijn, zie ik nog niet in wat er mis mee zou zijn. De sug­gestie dat u een slaven­dri­jver bent die als een despoot over zijn min­der­waardige, domme zwarte werkne­mers heerst, raakt kant noch wal. Het is duidelijk dat u hele­maal ner­gens zou zijn zon­der pieten en dat u een zeer goede ver­houd­ing met ze heeft. U leidt immers een organ­isatie die er ieder jaar weer in slaagt om op één avond alle huishoudens van Ned­er­land te voorzien van pre­cies dát wat ze gewenst had­den. Ik denk dat ze bij bedri­jven als TNT en UPS kun­nen beves­ti­gen dat dat vol­strekt onmo­gelijk is zon­der zéér capa­bele mensen die uiter­mate goed kun­nen plan­nen en zeer gedis­ci­plineerd en met veel plezier hun werk uitvo­eren. Wie er blind vanuit gaat dat de ver­houd­ing tussen een blanke en een zwarte man ongelijk is, is in mijn ogen zelf een racist.

In mijn ogen bent u juist de man­ager van de toekomst. U leidt uw multi­na­tional niet op basis van uw old boys net­work, maar zet mensen pre­cies op de plek waar ze het best tot hun recht komen. Inpak-Piet op de inpakafdel­ing, Wegwijs-Piet op de brug van Pak­jes­boot 13, Inkoop-Piet op de afdel­ing inkoop, en ga zo maar verder. Zo haalt u het max­i­male ren­de­ment uit uw over­we­gend jonge per­son­eel. Daar kun­nen heel wat bedri­jven een hoop van leren! Boven­dien speelt afkomst voor u over­duidelijk geen rol. U zult dus geen enkele moeite hebben met het behalen van eventueel in te stellen quota, hoe gek ze ook bedacht wor­den. Zéér vooruit­strevend, kortom.

Ik vraag me af of uw tegen­standers wel hebben stilges­taan bij de gevol­gen van een mas­saontslag onder de Zwarte Pieten. Ik zie de ein­de­loze rijen Pieten bij de voed­sel­bank al voor me. Ontsla­gen omdat ze zwart zijn! Wie daar op aanstu­urt, in deze barre tij­den, moet wel volkomen harteloos zijn. Trouwens, als er één poli­tieke les te leren valt uit uw jaar­lijkse bezoek aan ons land, is dat wel dat het geen enkel prob­leem is buiten­landse werkkrachten naar Ned­er­land te halen; ze werken kei­hard, geven een enorme boost aan de economie en zor­gen overal waar ze komen voor blije kinderen. Wat nou racis­tisch? Een beter uithang­bord voor de mul­ti­cul­turele samen­lev­ing dan u en uw Pieten bestaat vol­gens mij niet!

Als we uw ver­jaardag voor­taan ‘cor­rect’ zouden moeten vieren, vind ik dat we ook de Ker­st­man onder han­den moeten nemen. De les die kinderen momenteel van hem leren is dat dikke mensen oneindig oud kun­nen wor­den, en dat in zodanige con­di­tie dat het mogelijk is om in twee avon­den over de hele wereld cadeaus rond te bren­gen. Eigen­lijk zouden we bij hem dus moeten ver­melden dat die man waarschi­jn­lijk dicht­ges­libde aderen heeft, kor­tademig is en alleen maar in die slee zit omdat zijn knieën het gewicht van zijn buik niet meer aankun­nen. En als hij vijftig is, gaat hij dood. Lekker cor­rect en verantwoord!

Iedereen die in Zwarte Piet een domme zwarte slaaf ziet, en in u een slaven­dri­jver, ver­gist zich kor­tom schromelijk. Zoals hier aange­toond, zijn het oud­er­wetse, harteloze, racis­tis­che economis­che onbe­nullen. Op per­soon­lijke voet wil ik daar graag ‘zeik­erds’ aan toevoe­gen. Zouden die mensen nou echt denken dat er ook maar één kind is dat op zoek gaat naar de his­torische sym­bol­iek van uw samen­werk­ing met Piet? Is de moraal van uw ver­jaardag – áls die er al is – niet gewoon dat als je braaf bent, je daar­voor beloond wordt?

Nou Sint, ik heb mijn zegje weer gedaan. Op mij kunt u reke­nen, dus ik neem aan dat ik hier­mee mijn cadeaut­jes voor dit jaar wel weer heb veiliggesteld. Trapt u even zo’n domme Zwarte Piet het dak op om ze te komen brengen?

Fijne ver­jaardag alvast!

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief verscheen eerder op www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Actualiteiten

5 reacties

Libelle · 15 november 2011 op 09:19

Laatste alinea;In plaats van “trapt”, had ik “jaagt” gekozen en “domme” weggelaten. Zo dik hoeft het er toch niet op te liggen?

Marja · 15 november 2011 op 10:14

Geweldig goed verhaal, maar die laatste woordjes zijn wat hard, zoals Libelle al heeft opgemerkt.

Bhakje · 15 november 2011 op 10:58

Geweldige column, maar toch niet correct. Een jaar geleden (of is het alweer een paar jaar geleden?) las ik dat in Amsterdam de Sint geen kruis meer op zijn mijter mag dragen, dat zou andere geloofsgroepen dan de christenen discrimineren.
De aanhef in de brief zou dus moeten zijn: Beste Klaas. Daarmee is het ook niet meer de Bisschop van Myra maar: De man van Myra. Gecombineerd met het feit dat Piet niet meer zwart mag zijn moet ik vaststellen dat dit jaar Klaas en Piet hier een feest komen geven. :eh:

Mien · 16 november 2011 op 08:21

Is deze geschreven door de Schrijf-Piet?

Mien Trapindoelie

Harrie · 17 november 2011 op 16:30

Ik vraag me wel eens af hoe allochtonen het Sinterklaasverhaal uitleggen. Dat kun je toch niet verkopen? Zo’n leugen. Voor wiens bestwil?

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder