Mijn broer is in mijn familie het zwarte schaap, Hij is als enige in onze familie die niet de traditie heeft voortgezet sinds eeuwen om het beroep van crimineel/niksnut te kiezen, maar heeft gekozen voor een baan als ambtenaar. Beter gezegd hij is officier in het “glorieuze” leger van het koninkrijk der Nederlanden. Dat zelfde leger moet ons eventueel kunnen beschermen tegen een invasie van bijvoorbeeld de Friezen. Wel als dat mocht gebeuren en alle Sietskes, Hielkes en Tjeerds komen in hun Tjalken en Valken de rivieren over en nadat zei ons overwonnen hebben onze vrouwen gedwongen laten fiedeljeppen met hen. Dan moet de snelle interventiemacht van onze “roemruchte” lucht mobiele brigade dit mogelijke verschrikkelijke scenario snel de kop indrukken. Maar wat kan je als Hollander nou verwachten van een leger die nog niet eens in staat is een simpel fotorolletje te ontwikkelen?

Nu heeft broerlief mijn zonen gek lopen maken dat ze eens naar oom Kapitein moeten komen kijken, vandaar mijn aanwezigheid op deze demonstratiedag. Bij aankomst op het demonstratie terrein van de LBM (lucht mobiele brigade) ben ik eerlijk gezegd wel benieuwd naar onze manschappen die in tijd van nood volgens mijn broer zo snel en slagvaardig in kunnen grijpen “That they didn’t knew what hit them”. Bij aankomst met mijn zonen zie ik een padvinder staan en vraag hem heel beleeft dat ik vermoed op het verkeerde veld te staan en dat ik niet op de padvinderstaptoe moet zijn maar op het demonstratie terrein van onze Machtige en Krachtige LBM. En als hij later volwassen is en hij houd nog steeds kickt op het dragen van uniformen dan is in verband met het opheffen van de Hitlerjugend de LBM misschien wel een goede optie voor hem. Tot mijn verbazing is deze puber een “volleerd” soldaat en is een “echte” LBMer. Ik begin zo eens om me heen te kijken naar deze rode baretten en zie dat de gemiddelde leeftijd zo rond de twaalf is tenminste dat leken ze. De demonstratie zelf is niet veel aan een beetje rook hier en daar wat rotjes wat helikopters maar echt boeiend was het niet.

“Dat ik nog mee mag maken dat ik jou op een militair terrein zie…”De stem herken ik uit duizenden dat is de stem van mijn toenmalige sergeant Wout Wib (Wout wipfout voor intimi) “Goh Wout dat jij mij nog herkent.”
“ R@@F hoe zou ik jou kunnen vergeten in al die jaren tot aan mijn pensionering heb ik geen grotere mongool in de gelederen gezien die meer recht had op S5 dan jij.” (Ik ben na een roemruchte carrière van 5 weken in het leger vriendelijk doch dringend verzocht op te pleuren omdat ze het niet konden appreciëren dat ik Wout Wipfout met een bajonet achterna heb gezeten tot in de kamer van de Kolonel aan toe.)
“Trouwens had jij geen levenslange defensieterrein verbod gekregen? “ Na het vertellen dat mijn broer een gerespecteerd officier is geworden in ons “leger” loopt wipfout hoofdschuddend weg en mompelt iets als, je kan iemand alleen een officier maken als je zeker weet dat deze geen vreemde genen in zich draagt. Alsof een R@@F vreemd is zeg??
Dan luister ik naar het promotie verhaaltje van de Generaal van de LBM en deze vertelt over de twee zeer belangrijke goed volbrachte tasks van de afgelopen decennia. Hier bedoelt hij het bewaken van kippenboerderijen en varkenshouderijen tijdens de ziektes mee. Maar zo zegt hij in een adem, nu gaan wij met elfhonderd manschappen naar Irak om daar de boel te helpen bedwingen. En dan ga ik me toch eigenlijk afvragen wat zij daar moeten zoeken, ons hele leger heeft het laatste honderd jaar vrijwel alles verloren wat er te verliezen valt en bestaan alleen nog door gratie van andere landen en slim netwerken van de politiek. Een simpele opdracht tot het beschermen van burgers in Sebrenica kregen ze niet voor elkaar en de meeste VN missies zijn een debacle. Dus ik weet zeker dat alle landen eigenlijk helemaal geen vertouwen hebben in onze krijgsmacht maar onze “padvinders” eigenlijk voor het fatsoen maar gedogen.

Maar nu doe ik ons “glorieuze” leger eigenlijk te kort. Ik denk dat niet ALLE landen geen vertrouwen meer hebben in ons leger. Er zijn nog vier landen die hen waarschijnlijk nog volledig vertrouwen en dan heb ik het natuurlijk over de landen:Carpetland, Videoland, Legoland en het Land van Ooit

ToT Onzin
R@@F ©

Hieronder deze column in het Haags

Wout Wipfout

Mèn broeâh is in me familie ut zwagtuh schaap, Hè is als eniguh in onze familie die niet duh traditie heift voâhtgezet sinds eiuwen om ut beâhroep van crimineil/niksnut tuh kiezen, mâh heift gekozen voâh un baan als ambtenaâhr. Beteâh gezegd hè is officieâh in ut “glôhieuze” legâh van ut koninkrèk deâh Nedeâhrlanden. Dat zelfduh legâh mot ons eventueil kunnuh bescheâhrmen tegen un invasie van bèvoâhbeild duh Friezen. Wel als dat mocht gebeuren en alle Sieskes, Hielkes en Tjeiâhrds komen in hun Tjalken en Valken duh rivieâhen oveâh en nadat zè ons oveâhrwonnen hebbuh onze wèfuh gedwongen latuh fiedeljeppen met hen. Dan mot duh snelle inteâhrventiemacht van onze “roemruchte” lucht mobiele brigaduh dit mâugelèke veâhrschrikkelèke scenario snel duh kop indrukken. Mâh wat kan je als Hollandeâh nâh veâhrwachtuh van un legâh die nog niet eins in staat is un simpel fotôholletje tuh ontwikkelen?

Nu heift broeâhrlief me zonen gek lopen maken dat ze eins nâh oâm Kapitèn moetuh komen kèken, vandâh me aanwezighèd op deze demonstratiedag. Bè aankomst op ut demonstratie teâhrrèn van duh LBM (lucht mobiele brigade) ben ik eiâhrlèk gezegd wel benieuwd nâh onze manschappen die in tèd van noâd volgens me broeâh zo snel en slagvaâhrdig in kunnuh grèpen “That they didn’t knew what hit them”. Bè aankomst met me zonen zie ik un padvindeâh staan en vraag hem heil beleift dat ik veâhrmoed op ut veâhrkeiâhrduh veld tuh staan en dat ik niet op duh padvindeâhrstaptoe mot zèn mâh op ut demonstratie teâhrrèn van onze Machtiguh en Krachtiguh LBM. En als hè lateâh volwassen is en hè houd nog steids kickt op ut dragen van unifoâhmen dan is in veâhrband met ut opheffen van duh Hitleâhrjugend duh LBM misschien wel un goeduh optie voâh hem. Tot me veâhrbazing is deze pubeâh un “volleiâhrd” soldaat en is un “echte” LBMeâhr. Ik begin zo eins om me hein tuh kèken nâh deze roduh barettuh en zie dat duh gemiddelduh leiftèd zo rond duh twaalf is tenminstuh dat leken ze. duh demonstratie zelf is niet veil aan un beitje roâk hieâh en dâh wat roties wat helikopteâhrs mâh echt boèend was ut niet.

“Dat ik nog mei mag maken dat ik jou op un militair teâhrrèn zie…”duh stem heâhrken ik uìt duizenden dat is duh stem van me toenmaliguh seâhrgeant Wout Wib (Wout wipfout voâh intimi) “Goh Wout dat jè mè nog heâhrkent.”
“ R@@F hoe zou ik jou kunnuh veâhrgetuh in al die jaren tot aan me pensioneâhring hep ik gein groteâhre mongoâl in duh geledeâhren gezien die meiâh recht had op S5 dan jè.” (Ik ben na un roemruchtuh carrière van 5 weken in ut legâh vriendelèk doch dringuhd veâhrzocht op tuh pleuren omdat ze ut niet konden appreciëren dat ik Wout Wipfout met un bajonet achteâhrna hep gezetuh tot in duh kameâh van duh Kolonel aan toe.)
“Trouwens had jè gein levenslange defensieteâhrrèn veâhrbod gekregen? “ Na ut veâhrtellen dat me broeâh un geâhrespecteiâhrd officieâh is gewôhden in ons “legeâhr” loâpt wipfout hoâfdschuddend weg en mompelt ies als, je kan iemand allein un officieâh maken als je zekeâh weit dat deze gein vreimduh genen in zich heift. Alsof un R@@F vreimd is zeg??
Dan luisteâh ik nâh ut promotie veâhrhaaltje van duh Geneâhraal van duh LBM en deze veâhrtelt oveâh duh twei zeiâh belangrèke goed volbrachtuh tasks van duh afgelopen decennia. Hieâh bedoelt hè ut bewaken van kippenboeâhrdeâhrèin en varkenshoudeâhrèin tèdens duh ziektes mei. Mâh zo zegt hè in un adem, nu gaan wè met wel elfhondeâhrd manschappen nâh Irak om dâh duh boel tuh helpen bedwinguh. En dan ga ik me toch èguhnlèk afvragen wat zè dâh moetuh zoeken, ons hele legâh heift ut laatstuh hondeâhrd jâh vrèwel alles veâhrlôhen wat eâh tuh veâhrliezen valt en bestaan allein nog doâh gratie van andeâhre landen en slim netweâhrken van duh wautk. un simpele opdracht tot ut bescheâhrmen van burgeâhrs in Sebrenica kregen ze niet voâh elkâh en duh meistuh VN missies zèn un debacle. Dus ik weit zekeâh dat alle landen èguhnlèk helemaal gein veâhrtouwen hebbuh in onze krègsmacht mâh onze “padvindeâhrs” èguhnlèk voâh ut fatsoen mâh gedâugen.

Tot Onzin
R@@F ©


R@@F

Hagenees in hart en lever, ondernemer, bloedzuiger en in het bezit van een veterstrikdiploma. Neem vooral mijn onzin niet letterlijk want na een aantal gedwongen opnames ben ik er al lang uit dat ik geen vrouwenhater en/of bloedzuiger ben maar simpelweg een grote hork. Wilt u toch uw irritatie aan mij kwijt dan kan dat per flessenpost!

4 reacties

Maurits · 2 juli 2003 op 00:15

Kop op R@@f. 1 groen plekje op een bruine wormstekige appel. Dat kan toch geen kwaad. Ons leger heeft toch een roemruchte historie. Alva verslagen in de 80 jarige oorlog en uh…. en uh…. Nou ik vergeet vast nog wel wat. Maar dapper zijn ze. Onze strijdkrachten!

R@@F · 3 juli 2003 op 13:04

Nou Maurits wat zijn ze dapper…….vertel dat ook aan al die nabestaanden van die vermoorde burgers in Sebrenica!!

Kees Schilder · 3 juli 2003 op 14:23

Eerlijk is eerlijk Raaf, en ik weet niet of je het bewust doet maar deze stijl van je columns is ook echt te gek. Wel lekker als je meerdere stijlen beheerst.Je kan zo alle kanten op.Niet verkeerd,man
groet
Kees

Ab · 3 juli 2003 op 15:50

Hoi R@@F goeie column voor iemand die met S5 de dienst heeft verlaten. Ik had in Utrecht al zo een vermoeden. Maar was het wel een bajonet waar je die vent mee achterna zat. Volgens mijn was het je blanke sabel, gekeken naar een eerder verhaal over schandknaap. Maar goed ik vindt je toch een aardige gozer. groetjes van die huis goeroe van die randlul AB

Geef een reactie

Avatar plaatshouder