Wat een paardenlul kan ik toch zijn, waarom moest ik (mister Big Mouth) nu weer zo nodig een bijdehante opmerking c.q suggestie plaatsen in het CX café door daar te opperen om een thema column te schrijven. Natuurlijk onzin schrijven is geen enkel probleem, dus een onderwerp over seks, schaamluis of een column over de naar binnendraaiende deur van een Leopardtank had geen enkel probleem geweest om een column over te schrijven. Maar neen, Casper a.k.a Het Konijn, moest weer met een onderwerp komen waar ik dus echt niks mee kan. Iets schrijven over mijn provincie……Zuid-Holland! Kijk dat het een goede plek is om te wonen als je werkeloos bent, is natuurlijk duidelijk anders had onze Koninklijke familie hier niet gewoond. Dat wij de grootste populatie luiaards hebben van geheel Nederland, daar bedoel ik natuurlijk onze ambtenaren mee. Dat je als Zuid-Hollander ook de gekste Hooligans hebt (Ado Den Haag – Feyenerds) is ook niet iets wat je in een VVV folder moet/kan zetten. En dat wij in deze provincie de meeste allochtonen hebben wonen is ook niet iets waar sommige mensen erg blij mee zijn. Ook hebben wij de “eer” om alle oorlogsmisdadigers en allerlei ander tuig wat in hun land van herkomst duizenden mannen, vrouwen en kinderen hebben vermoord en die verdacht worden van gruwelijkheden tegen de mensheid ook die zijn in Zuid Holland gehuisvest. Voor deze sadistische neukfouten was er blijkbaar op de heeeeele wereld geen ander plekje te vinden om ze te berechten en te huisvesten dan Zuid-Holland, zegt genoeg niet waar?

Is er dan echt niks positiefs te melden? Ik ben me suf aan het denken!! Ja we hebben kabel TV maar dat hebben ze zelfs ook al in Limburg. Stranden hebben we…..maar die liggen vol met kuilen, gegraven door die genetische fouten die wij onze “buren”noemen. Mooie vrouwen hebben we ook maar daar in tegen worden de meeste geslachtsveranderingen ook gedaan in onze provincie dus de kans is vele malen groter dan elders, dat je dronken aan het bekken bent met bijvoorbeeld een Marcella, die zes maanden eerder nog gewoon Marcel heette en stratenmaker was.

Niets moois? Oh zeker wel, wij hebben één gemeente met een niet corrupte Burgemeester met een misdaadcijfer van 0, geen junks, geen werkeloosheid en zelfs de Oranjes hebben hier niets te vertellen en wat helemaal bijzonder is dat alle treinen er op tijd rijden (altijd). Ik heb het natuurlijk over onze gemeente Madurodam!

Dus Zuid-Holland……Mooi van ver maar veeeeeeeeeeeeeere van mooi!

Maar ik zou nooit anders willen!
ToT Onzin
R@@F©


R@@F

Hagenees in hart en lever, ondernemer, bloedzuiger en in het bezit van een veterstrikdiploma. Neem vooral mijn onzin niet letterlijk want na een aantal gedwongen opnames ben ik er al lang uit dat ik geen vrouwenhater en/of bloedzuiger ben maar simpelweg een grote hork. Wilt u toch uw irritatie aan mij kwijt dan kan dat per flessenpost!

2 reacties

Kobus · 1 augustus 2003 op 14:33

[quote]Wat un paâhrdenlul kan ik toch zèn, waâhrom moès ik (misteâh Big Mouth) nu weiâh zo nodig un bèdehantuh opmeâhrking c.q suggestie plaatsen in ut CX café doâh dâh tuh oppeâhren om un thema column tuh schrèven. Natuuhrrelèk onzin schrèven is gein enkel probleim, dus un ondeâhrweâhrp oveâh seks, schaamluis of un column oveâh duh nâh binnendraaienduh deur van un Leopardtank had gein enkel probleim geweès om un column oveâh tuh schrèven. Mâh nein, Caspeâh a.k.a ut Konèn, moès weiâh met un ondeâhrweâhrp komen wâh ik dus echt niks mei kan. ies schrèven oveâh me provincie……Zuid-Holland!

Kèk dat ut un goeduh plek is om tuh wonen als je weâhrkeloâs bent, is natuuhrrelèk duidelèk andeâhrs had onze Koninklèke familie hieâh niet gewoând. Dat wè duh groâtstuh populatie luiaâhrds hebbuh van geheil Nedeâhrland, dâh bedoel ik natuuhrrelèk onze ambtenaren mei. Dat je als Zuid-Hollandeâh oâk duh gekstuh Hoâligans hebt (Ado duh Haag – Feyeneâhrds) is oâk niet ies wat je in un VVV foldeâh moet/kan zetten. En dat wè in deze provincie duh meistuh allochtonen hebbuh wonen is oâk niet ies wâh sommiguh mensen eâhrg blè mei zèn. oâk hebbuh wè duh “eiâhr” om alle oâhlogsmisdadiguhrs en alleâhrlè andeâh tuig wat in hun land van heâhrkomst duizenden mannen, wèfuh en kindeâhren hebbuh veâhrmoâhd en die veâhrdacht wôhden van gruwelèkheden tegen duh menshèd oâk die zèn in Zuid Holland gehuisvest. Voâh deze sadistiese neukfoutuh was eâh blèkbâh op duh heieiele weâhreld gein andeâh plekje tuh vinden om ze tuh beâhrechtuh en tuh huisvestuh dan Zuid-Holland, zegt genoeg niet waâhr?

Is eâh dan echt niks positiefs tuh melden? Ik ben me suf aan ut denken!! Ja we hebbuh kabel TV mâh dat hebbuh ze zelfs oâk al in Limburg. Stranden hebbuh we…..mâh die liggen vol met kuilen, gegraven doâh die genetiese foutuh die wè onze “buren”noemen. Mauie wèfuh hebbuh we oâk mâh dâh in tegen wôhden duh meistuh geslachtsveâhrandeâhringuh oâk gedaan in onze provincie dus duh kans is vele malen groteâh dan eldeâhrs, dat je dronken aan ut bekken bent met bèvoâhbeild un Marcella, die zes maanden eiâhrdeâh nog gewoân Marcel heittuh en streitnmakeâh was.

Nies mauis? Oh zekeâh wel, wè hebbuh één gemeintuh met un niet côhruptuh Burgemeisteâh met un misdaadcèfeâh van 0, gein junks, gein weâhrkeloâshèd en zelfs duh ôhanies hebbuh hieâh nies tuh veâhrtellen en wat helemaal bèzondeâh is dat alle trènen eâh op tèd rèden (altèd). Ik hep ut natuuhrrelèk oveâh onze gemeintuh Madurodam!

Dus Zuid-Holland……Maui van veâh mâh veieieieieieieiâhre van maui!

Mâh ik zou nauìt andeâhrs willen!
ToT Onzin
R@@F©
[/quote]

Omdat het al zoveel werk was voor je, heb ik je column ook maar ff in het Haags vertaald. Klopt het een beetje ?

Wel negatief over je provincie hoor !
Heeft Emmen Den Haag voor niks een handje geholpen om een jaartje in de eredivisie te mogen vertoeven. Want volgend seizoen nemen wij die plek eindelijk in !

😀 😀

Kees · 4 augustus 2003 op 22:42

Beste R@@f,

Nou kijk, dat gaat je toch heel goed af. Voor een Zuid Hollander.
Wat mij betreft, graag meer minder onzin van je en meer van dit ! Allebei mag ook hoor.

Groetjes, Kees
(o ja, van oorsprong ook ZH-er)

Geef een reactie

Avatar plaatshouder