Ik kom na een aantal maanden afwezigheid weer eens in het koffiehuis en word “vriendelijk” begroet door Sjaak de eigenaar,
“He, R@@F ouwe beroepshufter ben je net vrij of zo? Ik heb je maanden niet gezien”.
“Nee, man ik was verliefd tot over mijn oren”.
“Verliefd jij? En toen mocht je van die spermaspook de deur niet meer uit? Dat moet dan wel minimaal een pornoster in het kwadraat geweest zijn, want jij hebt nog nooit iets aangenomen of gelaten voor een vrouw”. “Nou om eerlijk te zijn is dat helemaal waar Sjaak. Ik mocht de deur niet meer uit, maar ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk niets meer buiten de deur te zoeken had. Deze vrouw was werkelijk gods gift to men. Alles maar dan ook alles mocht en kon bij haar”.
“Dat kan wel zijn slijmjurk, maar hoe of wat heeft die dekdel dan in hemelsnaam gedaan bij de grootste beroepshufter van het westelijk halfrond, dat deze jou thuis kon houden en haar zo om haar vinger kon draaien? Had ze een gouden #### ofzo?”
“Nee, Sjaak ze was het gewoon, ze zei de juiste dingen, de dingen die elke man gewoon wil horen”.
“Luister mooie fatale uitzondering, Ik ken jou vanaf je twaalfde jaar, ik heb nog je eerste doppie meegemaakt, sterker nog hoe kan dat eertse doppie van jou ooit vergeten ik betrapte je toen je mijn eigen vrouw aan het bestijgen was in onze slaapkamer. Dus als er een gewetenloos zwijn zonder een enkele vorm van scrupules rond loopt ben jij het wel. Dus ik moet eerlijk bekennen dat ik zeeeer benieuwd ben wat dat meisje dan voor bijzondere dingen deed en zei dat ze het jou zo naar de zin maakte, waardoor jij je vervolgens door liet behandelen als een snuggere dodo. Geef eens een paar voorbeelden”.

“Nou Sjaak ze zei bijvoorbeeld als we samen op de bank zaten en er niets op tv was R@@F, ik verveel me, laten we samen mijn doosje gaan scheren. Of bijvoorbeeld, schat ik ga weer aan yoga doen, zodat ik mijn voeten weer in mijn nek kan leggen tijdens de seks. Of bijvoorbeeld zoiets als R@@F wat laat jij een geeeeeeweldige winden zeg als je ligt te slapen”.
“Leuk R@@F, heel leuk maar ik ben nog niet echt overtuigd jongen”.
“Nou Sjaak wat dacht je van dit voorbeeld, jou moeder is veel aardiger, liever en leuker dan die van mij, of R@@F ik weet dat ik een stuk nauwer ben aan de achterkant maar zou je het echt niet nog eens willen proberen? Nou Sjaak zeg op, heb ik te veel gezegd?”
“Ze komt aardig in de buurt jochie, erg aardig in de buurt….maar om eerlijk te zijn ik heb….”
“Wacht, wacht wat dacht je van deze, dit zei ze een paar weken geleden. Luister jij heerlijke ranzige man der mannen, laten we een paar flessen sterke drank halen mijn beste vriendin uitnodigen en met z’n drieën een hele smerige pornofilm opnemen”.
“MEEN JE NIET? WAUW, R@@F je had het dus echt eindelijk gevonden, maar hoe kan het in hemelsnaam dan uit zijn met dit toonbeeld der vrouwen Want dat jij deze blonde domzilla hebt laten gaan is voor mij reden om jou onvrijwillig op te laten nemen vuile…..”

“Luister Sjaak, de reden is de volgende; ik leg met haar heerlijk ritmisch te bonken en ze pakt me ineen bij mijn hoofd trek me sensueel naar haar toe en fluistert op een hele geile toon in mijn oor; R@@F schatje had ik jou eigenlijk al eens verteld dat ik zwaar herpes aan mijn #### heb?”
ToT Onzin
R@@F©

HIERONDER DEZE COLUMN IN HET HAAGS

BeâhrOEPSHUFTeâhr
Ik kom na un aantal maanden afwezighèd weiâh eins in ut koffiehuis en wôhd “vriendelèk” begroet doâh Sjaak duh èguhnâh,
“He, R@@F ouwe beâhroepshufteâh ben je net vrè of zo? Ik hep je maanden niet gezien”.
“Nei, gozâh ik was veâhrliefd tot oveâh me ôhen”.
“Veâhrliefd jij? En toen mocht je van die speâhrmaspoâk duh deur niet meiâh uìt? Dat mot dan wel minimaal un pôhnosteâh in ut kwadraat geweès zèn, want jè hebt nog nauìt ies aangenomen of gelatuh voâh un wèf”.

“nâh om eiâhrlèk tuh zèn is dat helemaal wâh Sjaak. Ik mocht duh deur niet meiâh uìt, mâh ik mot oâk zeggen dat ik èguhnlèk nies meiâh buìtuh duh deur tuh zoeken had. Deze vrouw was weâhrkelèk gods gift to men. Alles mâh dan oâk alles mocht en kon bè haâhr”.
“Dat kan wel zèn slèmjurk, mâh hoe of wat heift die dekdel dan in hemelsnaam gedaan bè duh groâtstuh beâhroepshufteâh van ut westelèk halfrond, dat deze jou thuis kon houden en hâh zo om hâh vingâh kon draaien? Had ze un gouden #### ofzo?”
“Nei, Sjaak ze was ut gewoân, ze zè duh juistuh dinguh, duh dinguh die elke gozâh gewoân wil hôren”.
“Luisteâh mooie fatale uìtzondeâhring, Ik ken jou vanaf je twaalfduh jâh, ik hep nog je eiâhrstuh doppie meigemaakt, steâhrkeâh nog hoe kan dat eiâhrtse doppie van jou auìt veâhrgetuh ik betraptuh je toen je me èguhn wèf aan ut bestègen was in onze slaapkameâhr. Dus als eâh un gewetenloâs zwèn zondeâh un enkele vôhm van scrupules rond loâpt ben jè ut wel. Dus ik mot eiâhrlèk bekennen dat ik zeeeer benieuwd ben wat dat mèsie dan voâh bèzondeâhre dinguh deid en zè dat ze ut jou zo nâh duh zin maaktuh, waâhrdoâh jè je veâhrvolgens door haar liet behandelen als un snuggeâhre dodo. gèf eins un pâh voâhbeilden”.

“nâh Sjaak ze zè bèvoâhbeild als we samen op duh bank zatuh en er niets op tv was R@@F, ik veâhrveil me, latuh we samen me doâsie gaan scheâhren. Of bèvoâhbeild, schat ik ga weiâh aan yoga doen, zodat ik me voetuh weiâh in me nek kan leggen tèdens duh seks. Of bèvoâhbeild zoies als R@@F wat laat jè un geiweldiguh winden zeg als je ligt tuh slapen”.
“lache R@@F, heil lache mâh ik ben nog niet echt oveâhrtuigd jongen”.
“nâh Sjaak wat dacht je van dit voâhbeild, jou moedeâh is veil aâhrdigâh, lieveâh en leuker dan die van mè, of R@@F ik weit dat ik un stuk nâuwer ben aan duh achteâhrkant mâh zou je ut echt niet nog eins willen probeâhren? nâh Sjaak zeg op, hep ik tuh veil gezegd?”
“Ze komt aâhrdig in duh buurt jochie, eâhrg aâhrdig in duh buurt….mâh om eiâhrlèk tuh zèn ik heb….”
“Wacht, wacht wat dacht je van deze, dit zèi ze un pâh weken geleden. Luisteâh jij heiâhrlèke ranziguh gozâh deâh mannen, latuh we un pâh flessen steâhrke drank halen me bestuh vriendin uìtnodiguhn en met z’n drieën un hele smeâhriguh pôhnofilm opnemen”.
“MeiN JE NIET? WAUW, R@@F je had het dus echt èndelèk gevonden, mâh hoe kan ut in hemelsnaam dan uìt zèn met dit toânbeild deâh vrouwuh Want dat jè deze blonduh domzilla hebt latuh gaan is voâh mè reden om jou onvrèwillig op tuh latuh nemen vuile…..”

“Luisteâh Sjaak, duh reden is duh volgende; ik leg met hâh heiâhrlèk ritmies tuh bonken en ze pakt me inein bè me hoâfd trek me sensueil nâh hâh toe en fluisteâhrt op un hele gèle toân in me oâh; R@@F schatje had ik jou èguhnlèk al eins veâhrteld dat ik zwâh heâhrpes aan me #### heb?”
ToT Onzin
R@@F©


R@@F

Hagenees in hart en lever, ondernemer, bloedzuiger en in het bezit van een veterstrikdiploma. Neem vooral mijn onzin niet letterlijk want na een aantal gedwongen opnames ben ik er al lang uit dat ik geen vrouwenhater en/of bloedzuiger ben maar simpelweg een grote hork. Wilt u toch uw irritatie aan mij kwijt dan kan dat per flessenpost!

8 reacties

gast · 2 april 2003 op 12:51

Gaat dit over DE Godsgift van CX?????
Had ik ik nooit van haar verwacht, als je nog eens z’n film maakt, bel me dan.

Yannick

godsgift · 2 april 2003 op 15:53

De volgende keer dat ik jou toucheer in je anus kanaal met mijn xxl Tarzan zal ik er eerst een kwak sambal op smeren oké R@@f, want zoals jij altijd zeg pijn is fijn en bloed moet!!!!
Nee zonder gein liefie lief het was weer een ware genoegen om te lezen, weer een heerlijk ouderwets super ranzig R@@f verhaal…
Ow ja Yannick het ging niet over mij, ben niet gek laat de R@@F Mn doos niet scheren, nee ben daarvoor te zuinig op Mn …….. J

gast · 2 april 2003 op 15:57

Weer een puik stukje lachspier therapie prachtig verhaal weer!
Bedankt voor het lachen.
Bram&Linda
kolstoven 😀 😀 😀 😀 😀

gast · 2 april 2003 op 19:08

leuk verhaal, wat plat maar toch erg leuk
vic
leuaden

gast · 5 april 2003 op 12:53

Plat??? Onzin!! Het is weer gewoon ouderwets Raviaans topwerk!!!!!!!!!!!!!!!

gast · 14 april 2003 op 18:56

Een woord:T O P !!!
Andries

gast · 25 april 2003 op 14:04

gaaf man die column heb echt in een deuk gelegen van het lachen….. ik mag jou wel
mazzel
sweetie

gast · 25 april 2003 op 14:52

hallo mijn email is hoorn6@msn.com kom gewoon

Geef een reactie

Avatar plaatshouder