Geachte heer Graus,

Ik denk dat weinig mensen besef­fen dat u de afgelopen weken uw finest hour heeft beleefd. Sinds 15 novem­ber is de alarm­lijn voor dieren namelijk in de lucht. Vanaf nu is het ondenkbaar dat een dier in nood geen hulp ont­vangt. En dat heeft u toch maar mooi bedacht. 144 red een dier. Dat rijmt!

Dag­blad De Pers schreef over de alarmlijn:

“Tien­tallen mensen bellen ‘144, red een dier’
Het meld­punt ‘1–1-4, red een dier’ is dins­dag tien­tallen keren per uur gebeld. Dat meldde een poli­tiewo­ord­vo­erder. Er waren vol­gens hem geen wachtri­jen, maar de vier cen­tral­is­ten die voor de lijn zijn ingezet, waren wel con­tinu bezig.
Dins­dag was de eerste dag dat mensen die getu­ige zijn van bijvoor­beeld dieren­ver­waar­loz­ing of –mis­han­del­ing, het num­mer 144 kon­den bellen. Het meld­punt ‘1–4-4, red een dier’ is onderge­bracht bij het Korps lan­delijke poli­tie­di­en­sten (KLPD). Spe­ci­aal opgeleide poli­tiemensen zullen de tele­foon­t­jes beo­orde­len en sturen indien nodig meteen het regionale poli­tieko­rps op een dier in nood af.
De tele­foon­t­jes gin­gen over van alles, aldus de woord­vo­erder. „De ene keer gaat het over een zwaan, dan over een poes of over iemand die vraagtekens zet hoe iemand anders met een dier omgaat.”

Als ik u was zou ik me niet zoveel aantrekken van het feit dat het tele­foon­num­mer in de open­ingszin ver­keerd is weergegeven. Heeft vast niets met desin­ter­esse te maken. Iedereen neemt u en uw ideeën heus wel serieus. Ik vind het wel jam­mer dat het zo’n kort berichtje was over de eerste dag van de alarm­lijn. Ik had liever een pag­i­na­g­root artikel gezien. Dat mensen over een zwaan of een poes bellen, snap ik ook wel. Dat zijn namelijk dieren. Wat ik wil weten, is wat er dan aan de hand is met die zwaan en die poes! Was het een ster­vende zwaan? Had iemand jeuk aan zijn poes? Wat bezielt iemand om zo’n alarm­lijn te bellen?

Blijk­baar was de alarm­lijn erg nodig, want die vier cen­tral­is­ten zijn mooi de hele dag bezig geweest. Had­den ze zelf van tevoren ook niet gedacht neem ik aan. Die dachten dat ze het ultieme luizen­baan­tje had­den gevon­den, maar moesten ineens aan de bak. Zouden ze veel mensen aan de lijn hebben gehad die flauwe grap­pen maak­ten? 144, ik wil graag twee bier? 144, kent u een goede poe­lier? Of mensen die bellen, en ver­vol­gens vijf minuten lang gaan zit­ten blaf­fen, blaten of kwaken? Ik kan niet wachten op de achter­gron­dreportages over de alarmlijn!

Maar goed, voor u is dit natu­urlijk alle­maal heel serieus. U bent Dion Graus, de leeuw die vecht voor alle dieren in de frac­tie (zoals u zelf zegt). In die hoedanigheid was u niet alleen pleit­be­zorger voor de alarm­lijn, maar ook voor de dieren­poli­tie, die erg voort­varend te werk gaat. Afgelopen week werd bijvoor­beeld, volledig in de geest van de PVV, de ille­gale Orca Mor­gan uit­gezet. Die dacht hier even onopge­merkt aan te spoe­len, maar dan had hij dus even mooi buiten uw dieren­poli­tie gerekend!

Het zal best frus­tr­erend voor u zijn dat u vaak ver­keerd wordt begrepen. Zo sloeg die malle Richard de Mos deze week de plank weer volledig mis toen hij voorstelde om heel Green­peace uit te zetten. Ter­wijl het uw bedoel­ing natu­urlijk juist is om iedereen behalve Green­peace uit te zetten. Verve­lend lijkt me dat, con­stant van die domme mensen om je heen.

Dat overk­wam u ook al in de Com­missie De Wit. Daar werd opeens raar gedaan over de vra­gen die u stelde aan ABN top­man Schmittmann. Ter­wijl er vol­gens mij ner­gens staat dat de vra­gen per se iets met de realiteit
te maken moesten hebben, of gebaseerd moesten zijn op ook maar het min­ste beetje inhoudelijke ken­nis. U besloot op te stap­pen want ‘Ik ben Dion Graus van de PVV en stel mijn eigen vra­gen en hele­maal als het gaat om 8 miljoen euro waar­van ik vind dat dat onze burg­ers had moeten toekomen.’

ACHT MILJOEN! Nie­mand die u als finan­cieel woord­vo­erder van de PVV – wat dat bent u óók nog – hoeft uit te leggen dat heel die cri­sis er niet was geweest als we die 8 miljoen in de staatskas had­den kun­nen houden! Daarmee had­den we prima Grieken­land kun­nen kopen, en daar dan alle niet Greenpeace-leden heen kun­nen sturen.

Even een per­soon­lijke vraag, heeft u zich wel eens afgevraagd of dat nou wel iets voor u is, die Tweede Kamer? Ik weet wel dat Gerdi Ver­beet heeft gepleit voor meer lager opgelei­den in de Kamer, maar u bent hét bewijs dat dat een slecht plan is. U heeft namelijk geen idee waar het over gaat. Ongeacht wáár het over gaat. Daarom wordt u altijd te kakken gezet. Of het nou gebeurt door Bas Pater­notte in HP/De Tijd, door Olcay Gulsen en Gor­don bij Pauw en Wit­te­man, of door Koef­noen, u delft altijd het onder­spit. Dat komt niet door­dat u gezocht wordt; u wordt gewoon gevon­den. Uw woor­den hoeven niet ver­draaid te wor­den om grap­pig te zijn. Mijn voors­tel: doe ons en uzelf een lol en stop ermee. Stop met commissies, stop met inter­views en stop vooral als Kamerlid. Stop met Den Haag. Laat u desnoods nog één keer dag­geren en ga dan weer lekker terug naar Lim­burg. Het is beter zo.

Groeten,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Politiek

3 reacties

Libelle · 2 december 2011 op 17:54

Boudewijn, ik ben geen PVV-fan maar om nou te zeggen dat ik heb zitten gniffelen, nee.
Ik vind het te makkelijk. Een veelheid aan argumenten mag best, als die op zich origineel zijn of anderszins vermakelijk.
Ik weet dat het moeilijk is wat je doet, het pad is smal.

Dees · 2 december 2011 op 20:10

[quote]Dat komt niet door­dat u gezocht wordt; u wordt gewoon gevon­den. [/quote]

Inderdaad… Vind het een sterke opening en een sterk slot, het slot komt als een verademing. Dat komt door de kracht ervan, maar, eerlijkheidshalve, ook door een net te lang doorkabbelend middenstuk.

BKVDM · 4 december 2011 op 10:36

Mooi stukje, met plezier gelezen. Mooie vondsten, vooral:
[quote]Ik weet wel dat Gerdi Ver­beet heeft gepleit voor meer lager opgelei­den in de Kamer, maar u bent hét bewijs dat dat een slecht plan is.[/quote]

Maar vertel eens eerlijk: hoe vaak heb je van de week zelf 144 gebeld om één van je genoemde grapjes uit te halen?

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder