Hierbij presenteren wij U het partijprogamma (beknopt) van de OIP, ofwel de One Issue Partij.

Dit One Issue is: De invoering van de minimumstraf.

Ons insziens is de gehele scheefgroei en bijkomstige ontevredenheid te danken aan de onduidelijkheid van de Rechterlijke Macht. Onze rechters hebben als uitgangspunt, mede op advies van een groot deel der criminologen, het heropvoeden en resocialiseren van de delinquent. Met als gevolg dat de directe straf (gevangenisstraf) veelal vervangen wordt door indirecte straf (taakstraf), waarbij opgemerkt dient te worden dat onze rechters gretig gebruik maken van de verzachtende omstandigheid zodat de wettelijke maximumstraf die voor een bepaalde overtreding staat zo goed als nooit gegeven wordt. Het uitgangs-punt heropvoeden en resocialisering is op zicht niet verkeerd, maar moet niet ten koste van de strafmaat gaan. Wat wel het geval is. Als op bijvoorbeeld verboden wapenbezit een maximumstraf van vijf jaar staat, mag de rechter een straf opleggen tussen 0 en 5 jaar ( tussen 0 en 1826 dagen). De overtreder van de wet verboden wapenbezit legt de rechter uit waarom hij dat wapen bij zich had, aan de hand daarvan bepaald de rechter zijn straf, waarbij vermeld dient te worden dat er nog nooit in Nederland iemand de maximale straf die op verboden wapenbezit staat, daadwerkelijk gekregen heeft. Doordat rechters vele misdaden zo goed als onbestraft laten, tasjesroof, inbraak, winkeldiefstal, fietsendiefstal etc.,kleine criminaliteit dus, is er een enorm verval aan normen en waarden ontstaan. De rechters straffen niet meer, waardoor steeds meer mensen zich steeds minder aan de regels houden. De laatste tien jaar zijn voor iedereen enorm welvarend geweest, en toch is de kleine criminaliteit verveertienvoudigd. Men zou kunnen concluderen dat kleine criminaliteit meer met welvaart dan met armoede te maken heeft; of toch meer met de strafmaat?

Waarom minimumstraffen ?

1. Duidelijkheid. De overtreder van de wet weet precies waar hij of zij aan toe is. Nu hangt alles af van de afweging van de rechter, waarbij dit van rechter tot rechter kan verschillen.

2. Resocialisering. De minimumstraf biedt ook de hulpverlener soelaas. Men is nauwkeurig op de hoogte van de minimum strafduur die een bepaald delict met zich meebrengt waardoor gericht hulp verleend kan worden. Een vermenging van directe en indirecte straf.

3. In het belang van de rechter zelf. Aan de huidige wijze van strafoplegging kleven ook voor de rechter ernstige nadelen:

A. Belangenverstrengeling. als bijvoorbeeld de overheid subsidie verleent aan het bouwbedrijf van Jorritsma, zal minister Jorritsma hierop worden aangesproken omdat hier enige schijn van belangenverstrengeling bestaat. Stel dat de rechter van Volkert van der G. voorzitter van de ned.ver. van nertsen- fokkers, fervent jager en LPF-lid zou zijn. Lijkt mij geen goed idee.

B. Omkoping. Een rechter kan omgekocht worden omdat hij de mogelijk heeft, ook al is een verdachte schuldig, tussen 0 en maximum dagen te geven. Interessant voor de rijke crimineel.

C. Intimidatie en bedreiging. Men kan de rechter of zijn gezin bedreigen. Een risico om ernstig rekening mee te houden. In ruil voor een milde straf, geen bedreiging meer.

D. Chantage. De rechter zelf of iemand die hem zeer dierbaar is kan in een situatie komen dat hij of zij chantabel is. Of de rechter zelf kan een delinquent chanteren, iets wat wij in Nederland niet voor mogelijk achten, maar er gebeuren hier wel meer dingen die wij niet voor mogelijk achten.

4. De onder punt drie genoemde mogelijkheden zullen tot zo goed als nul worden gereduceerd.

5. De rechtszaken kunnen aanmerkelijk sneller worden afgehandeld.

6. Geen extra cellen nodig. Minimumstraffen leiden tot criminaliteitsvermindering, vooral bij kleine criminaliteit.( In de beginperiode tijdelijk meer mensen op èèn cel).

7. Besparing van vele miljarden voor zowel de overheid, dan wel de burger. Waarbij de middenstander extra vermelding behoeft.

8. Een herstel van normen en waarden. De mensen gaan weer respectvoller en plezieriger met elkaar om. Duidelijkheid is plezierig.

De minimumstraf wordt natuurlijk toegepast mits de delinquent schuldig is bevonden en volledig toerekeningsvatbaar is verklaard. Tevens zal de minimumstraf bij recidivisme worden verhoogd.Als subissue willen wij wel vermelden dat bij de invoering van de minimumstraf tevens de bevoegdheidsvergroting van de politie gekoppeld wordt. Wat wil zeggen: identificatie-plicht, DNA-onderzoek (als vingerafdruk) en preventief fouilleren.

Dus, Dames en Heren Rechters en Rechtsadviseurs, komt allen uit uw ivoren toren en stem op de OIP.

[b]Aan onze politieke tegenstanders, die al hun stemmen naar de OIP zien gaan, vragen wij ons standpunt over te nemen zodat wij onszelf kunnen opheffen.[/b]

Categorieën: Politiek

1 reactie

Oooeps · 20 januari 2003 op 21:12

Dit is precies hoe de huidige politiek in elkaar zit… Gelul in de ruimte.
Frank, perfect aangetoond met deze column! 😮

Geef een reactie

Avatar plaatshouder