Majesteit,

Allereeerst wil ik u een gelukkig nieuw­jaar wensen. Een beetje laat, maar daar­door niet min­der wel­ge­meend. Het prille 2012 is voor u op zijn zachtst gezegd nogal tur­bu­lent van start gegaan, het­geen me een goede aan­lei­d­ing leek weer even de gang van zaken met u door te nemen. Ik raak langza­mer­hand namelijk erg aan gehecht aan onze bespiegelingen! De eerste com­motie van het jaar ontstond ron­dom de VPRO-miniserie Oranje onder vuur?, waarin werd gesug­gereerd dat u rookt, drinkt en een haarstukje draagt. Ik neem aan dat u er geen min­uut slaap om heeft gemist. Lekker belangrijk. Het was echter meer dan genoeg om uw ijverig­ste onder­da­nen een paar dagen bezig te houden. U kent ze wel; die hijgerige types die u over de hele wereld nareizen om dan ver­slag te doen over welke kleur hoed u op had. Exponent van deze club is wat mij betreft Marc van der Lin­den, die ook nu om een mening gevraagd werd. Stond hij daar als vol­wassen vent met droge ogen uit te leggen dat de dra­maserie geen recht doet aan de werke­lijkheid. No shit Sherlock.

Alle snel-gepikeerde Kon­ing­shuisken­nert­jes waren koud terug in hun hok, of de vol­gende Grote Veront­waardig­ing diende zich aan. Lucky TV had een film­pje over u gemaakt waarin u zoge­naamd naakt werd afge­beeld. Hart­stikke lol­lig, hart­stikke actueel en niet eens slecht gemaakt. Boven­dien was het zó absur­dis­tisch dat we Marc van der Lin­den niet eens nodig had­den om te vertellen dat het film­pje geen recht deed aan de waarheid. Niets aan de hand dus, zou je denken.

Fout. Het hele leger Koningshuis-dwepers stond weer op zijn achter­ste poten. Ver­huf­ter­ing, schande, respect­loos. Dat werk. Ter­wijl het werke­lijke prob­leem duidelijk hun eigen gebrek aan humor is. Wat kan u zo’n film­pje nou sche­len? Het was toch gewoon best grap­pig? En sinds wan­neer is grap­pen over iemand maken een teken van geen respect? Als er grap­pen over je wor­den gemaakt, betekent dat juist dat je erbij hoort! Ontzien wor­den is voor zwak­kelin­gen. Het stille klasgenootje, de dikke col­lega en de nieuwe teamgenoot, díe wor­den ontzien. Maar ja, leg dat maar eens uit aan Marc van der Lin­den c.s.

De opwind­ing over het Lucky TV film­pje was nog maar nauwelijks voor­bij, of het ging pas echt mis. U droeg een hoofd­doek. In een moskee. In het Midden-Oosten. En een Lim­burger met geblondeerd haar stu­urde daar een tweet over. Nou Majesteit, wees maar blij dat u lekker in Oman zat, want Ned­er­land was te klein. Men ging hier mas­saal de straat op. Was het niet over die hoofd­doek, dan wel over de tweet. En iedereen die in eerste instantie bin­nen bleef, ging ver­vol­gens alsnog de straat op om ophef te maken over alle ophef die er werd gemaakt. Ik heb op de BNR, vorige maand nog uit­geroepen tot beste radio­sta­tion van Ned­er­land, serieus een dis­cussie geho­ord met als cen­trale vraag ‘gaat deze ophef ergens over of niet’. No shit. Waargebeurd.

En u? Wat deed u? U stal defin­i­tief mijn hart. U zuchtte eens diep, gaf aan ner­gens meer van op te kijken en schoof de kri­tiek van de vol­wassen man met peroxide-blond haar terz­i­jde als onzin. Ongelofe­lijk mooi! U had ze moeten horen hier. Iedereen werd nóg rep­per en roerder dan hij al was. Veel mensen waren zó van slag, dat ze dachten dat het een poli­tieke uit­spraak was. Er waren ook mensen die het niet begrepen, en wilden weten wat u pre­cies bedoelde. Ter­wijl het zo sim­pel was. U had gewoon geen zin om mee te gaan in de gekte, en vatte in één woord twee dagen aan voorpagina’s en jour­naals samen. Grote klasse!

Dat u en pas­sant reageerde op een van mijn eerdere brieven, was natu­urlijk hele­maal mooi! Ik schreef: ‘Cor­rect me if I´m wrong, maar vol­gens mij kunt u niet zo goed tegen onzin.’ Nou, Majesteit, bood­schap ont­van­gen. Loud and clear!

Weet u wat zo goed is aan u? U kijkt inder­daad ner­gens meer van op. Ze maken u de Konin­klijke pis niet lauw. Dra­maseries niet. Lucky TV niet. Mor­bide obese kon­ing­shuisken­ners niet. Twitterende, kun­st­matig­blonde Lim­burg­ers niet. En dat is nu pre­cies de reden dat we met zijn allen moeten hopen dat u nog jaren aan­bli­jft als onze vorstin.

Hoogach­t­end,

Boudewijn.

PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Media

1 reactie

Marja · 16 januari 2012 op 16:55

Met een glimlach gelezen. Ook Nederbelgen zijn fan van Bea.

Geef een antwoord