Geachte heer Benedictus,

u was in het nieuws deze week. Hoewel ik over het alge­meen wat cha­gri­jnig word als het over u gaat, toverde u dit­maal een glim­lach op mijn gezicht. U pleitte namelijk voor ‘diep­gaande vernieuwin­gen’ van de kerk. Nou! Daar pleit ik ook al jaren voor, dus u begri­jpt mijn enthousiasme! U had niet echt een goede week uit­ge­zocht voor uw open­bar­ing. Althans, niet als het de bedoel­ing was om de aan­dacht van het Ned­er­landse pub­liek te kri­j­gen. Als hier namelijk twee dagen op rij de wis­sels vastvriezen, kri­j­gen we namelijk mas­saal elf­st­e­denkoorts. Je zou denken dat iedereen inmid­dels wel weet dat voor die wis­sels maar één nachtje vorst nodig is, en voor die tocht min­stens twee weken, maar goed. Hoop doet leven.

U raakte hoe dan ook nogal op de achter­grond met uw diep­gaande vernieuwin­gen. Vol goede moed ging ik zelf dan maar op zoek naar resul­taten. Deze week zou immers een kerke­lijke con­fer­en­tie met wijze man­nen hebben plaats­gevon­den waar die door u gewen­ste vernieuwin­gen moesten wor­den ver­wo­ord. Toen ik de vol­gende pas­sage las in het Refor­ma­torisch Dag­blad, was mijn teleurstelling zo mogelijk groter dan die van Erben Wen­nemars toen hij hoorde dat de tocht niet doorg­ing.

Als con­crete uitkomst van de con­fer­en­tie is het Cen­trum voor Kinderbescherming (”Zen­trum für Kinder­schutz”) naar voren geschoven als een meth­ode voor pre­ven­tie. Dit cen­trum is vorige maand in München opgericht en werkt samen met de Gregoriana-universiteit in Rome. Het betreft een meer­talig online-leerprogramma om func­tionaris­sen in de Rooms-Katholieke Kerk ont­vanke­lijk te maken voor het mis­bruikprob­leem. Het ”inter­net­cen­trum” is het geeste­skind van de Münch­ener aarts­biss­chop Rein­hard Marx, een verre opvol­ger van Joseph Ratzinger, de huidige paus. Van Marx is bek­end dat hij het ped­ofil­ieprob­leem serieus neemt.

Een web­site. Met ver­halen over kin­der­mis­bruik. In ver­schil­lende talen. Poeh poeh. Ze hebben hard gew­erkt daar op die con­fer­en­tie. Oh nee wacht, de site is al een maand in de lucht! Seri­ously, meneer de Paus, ik weet dat uw pub­liek over het alge­meen niet al te kri­tisch is, maar hier komt u toch ook bij de allergelovig­sten niet mee weg? Als de uitkomst van de con­fer­en­tie al een maand vast­stond, wat hebben die man­nen dan de hele week zit­ten doen op die uni­ver­siteit? Tips uitgewisseld?

Los van de tim­ing is het natu­urlijk sowieso ridicuul om te sug­ger­eren dat een web­siteje het kin­der­mis­bruik gaat stop­pen. Wat denkt u dat er gebeurt met de persvoor­lichter van de NS als hij voorstelt een web­site in te zetten om de ver­tragin­gen tegen te gaan? Die wordt eerst uit­gelachen en daarna gevild. En dat gaat over een kwartier later op je werk, niet over je leven lang getek­end door sek­sueel misbruik.

Weet u hoe u kin­der­mis­bruik in de Katholieke kerk van de ene op de andere dag kunt uit­ban­nen? Een min­i­mum­leeftijd instellen in de kerk. Niet vanuit de over­heid natu­urlijk, maar vanuit het Vat­i­caan. Vanuit u dus. Ik snap wel dat dat even schrikken is voor u, maar ik dacht dat het meer kans van sla­gen zou hebben dan het andere plan dat ik had bedacht: hele grote zwartom­rande stick­ers op alle kerken plakken met tek­sten als ‘De Katholieke kerk kan de maagdelijkheid ern­stige schade toe­bren­gen’. Boven­dien, u wilde diep­gaande vernieuwing. Nou, alstublieft.

Ik weet niet of dat bij u ook zo werkt, maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer voorde­len ik zie. Geen grootschalige aan­randin­gen meer, kinderen die vrij zijn een geloof uit te kiezen, homo’s die uit de kast kun­nen komen zon­der dat ze naar de hel gaan, geen kans meer om con­dooms af te raden. The list is end­less. Ook voor u zijn er voorde­len. Het scheelt u waarschi­jn­lijk wel wat schapen in uw kudde, maar dege­nen die u over­houdt zijn des te geloviger omdat ze er heel bewust voor hebben gekozen.

Zodra u bent her­steld van de aard­ver­schuiv­ing die dat web­siteje teweeg heeft gebracht bin­nen uw kerk, moet u maar eens bellen. Of twit­teren natuurlijk.

Groeten,

Boudewijn.
PS. Deze brief is afkomstig van www.indewaanvandeweek.nl

Categorieën: Maatschappij

4 reacties

Libelle · 14 februari 2012 op 07:46

Ik vind het rommelig. Zonde van alle research die er in zit. In de vierde alinea richt je je niet eens meer tot de paus en dat waren toch de regels van het spel?

Boukje · 14 februari 2012 op 12:02

Ik ben over het algemeen niet dol op die brieven.
Het voelt voor mij als een soort alibi om iemand eens goed af te zeiken…
Deze vind ik inhoudelijk wel heel goed, ik ben het helemaal met je eens!

Voor deze ene keer dan :oeps:

WaanvdWeek · 15 februari 2012 op 07:54

De vierde alinea is een citaat. Dat komt nogal slecht (niet dus) naar voren, maar dat verklaart de rommeligheid.

Op http://www.indewaanvandeweek.nl is het wat soepeler vormgegeven, en dan snap je wel wat je leest.

Harrie · 17 februari 2012 op 14:42

De enige Benedictus die ik kan pruimen bestaat in vloeibare vorm. Met een grote schuimkraag uiteraard. Dat wil ik graag zo houden.

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder